Kỹ năng môn phái cấp 110

Vật phẩm cần chuẩn bị

  • Cần chuẩn bị 800 Ngũ Hành Hồn Thạch và 5 thành phầm Tiêu Dao Cốc và 5 Thành phẩm Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Thành phẩm được nhận tại Lễ Quan khi máy chủ mở cấp 110)

Hướng dẫn các bước

  • Đồng đạo khi đạt đến cấp 110, có thể đến gặp Người tiếp dẫn môn phái tại các Tân Thủ Thôn để tiếp nhận nhiệm vụ học kỹ năng cấp 110.

skill 100

skill 100

Tiếp nhận nhiệm vụ kỹ năng cấp 110

  • Đồng đạo cần chuẩn bị 800 Ngũ hành hồn thạch để hoàn thành bước thứ 2 của nhiệm vụ kỹ năng cấp 110.

skill 100

Giao 800 Ngũ hành hồn thạch cho NPC chỉ định

  • Sau đó, đồng đạo tiếp tục tìm đủ 5 thành phẩm Tiêu Dao Cốc và 5 thành phẩm Tranh Đoạt Lãnh Thổ cho NPC chỉ định.

skill 100

  • Hoàn thành nhiệm vụ, đồng đạo nhận được Kỹ năng môn phái cấp 110 mở bảng Kỹ Năng (Phím tắt F3) để cộng điểm

skill 100

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *